Informácia pre spotrebiteľov

Spotrebiteľ, ktorý vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou R1 properties s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je oprávnený podať reklamáciu, sťažnosť alebo iný podnet adresovaný Spoločnosti na adrese Ružinovská 1, 821 02 Bratislava. Ak nevyplýva niečo iné zo zmluvy, ktorú spotrebiteľ uzatvoril so Spoločnosťou, Spoločnosť určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľ je v prípade potreby oprávnený uplatniť si svoje práva prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na základe ust. § 10a ods.1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, a to zo podmienok ustanovených v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.